Wie zijn wij >
   Oprichter >
   Achtergronden >

Wat doen wij >
   Administraties MKB >

   Inkomstenbelasting >

   Omzetbelasting >

   Vennootschapsbelasting >

Voor wie zijn wij >
   Particulieren >
   Ondernemers >
   Starters >
   Artiesten >
   Verenigingen >

Alle bestingtarieven >

EBO-administratie >

Kosten >

Helpdesk >

MN-Invest >

© 2009 MN-administraties

Contactgegevens

 
Telefoon
   0181 67 11 66
         Mobiel
06 29 318 336
 
Postadres
Pianopad 13,
3208 DM Spijkenisse
E-mail

Algemene informatie: mn@mn-administraties.nl
Webbeheerder:          mn@mn-administraties.nlArtiestenregeling loonbelasting

1 Belastbare gage; tarief van eerste schijf LB

De belastbare gage bij een optreden van artiesten zit geheel anders in elkaar dan het belastbare loon van gewone artiesten/werknemers. In beginsel moet alles worden belast, dus ook onkostenvergoedingen en verstrekkingen, alhoewel daarop weer uitzonderingen zijn gemaakt.
Dit ziet er in een schema als volgt uit:

     gage in geld
+   kostenvergoedingen
+   naturaverstrekkingen / gage niet in geld
+   aanspraken
-   maaltijden en consumpties (vergoedingen en verstrekkingen)
-   reis- en verblijfkosten (verstrekkingen)
-   reis- en verblijfkosten (vergoedingen, mits originele bonnen worden overgelegd)
-   premies WW en WAO
-   kleinevergoedingsregeling (voorheen: kleine-artiestenregeling)
óf
-   kostenvergoedingsbeschikking (KVB)
=  belastbare gage

Van deze belastbare gage moet bij binnenlandse artiesten LB in de eerste schijf en bij buitenlandse artiesten 20% LB worden ingehouden.

2 Kostenvergoedingen

Naast de afgesproken gage behoren ook kostenvergoedingen in geld tot de belastbare gage. Hiervan zijn echter uitgezonderd:

een beetje van dit en een beetje van dat
  • vergoedingen voor maaltijden en consumpties: het bedrag in geld voor deze vergoeding moet wel redelijkerwijs overeenstemmen met de kosten die de artiesten zelf maken. Er kan verlangd worden dat bonnen worden ingeleverd, maar ook kan een redelijke benadering van de werkelijke kosten worden gemaakt.

  • vergoedingen voor reis- en verblijfkosten: hiervoor is de expliciete voorwaarde gesteld, dat de originele bonnen moeten worden overgelegd. Dit betekent dat een vergoeding voor eigen vervoer tegen bijv. € 0,19 per kilometer niet belastingvrij is toegestaan. Deze vergoeding zal eventueel onder de kleinevergoedingsregeling (KVR) moeten vallen; zie hierna.

3 Naturaverstrekkingen / gage niet in geld

De opdrachtgever kan kosten van maaltijden, consumpties, overnachtingen, reizen en dergelijke rechtstreeks voor zijn rekening nemen en ter beschikking stellen aan de artiest. Dit heet een “naturaverstrekking” ofwel “gage niet in geld”. Volgens de artiestenregeling behoort dit in beginsel tot de belastbare gage, maar mogen verstrekkingen van maaltijden en consumpties én van reis- en verblijfkosten vervolgens worden afgetrokken. Er blijft dan weinig tot niets over, mogelijk vallen cadeautjes hier nog onder.

4 Kleinevergoedingsregeling (KVR)

Artiesten maken onkosten voor hun optredens, zoals reiskosten, gebruik instrumenten, muziekmaterialen, podiumkleding, persoonlijke verzorging, bladmuziek, telefoonkosten enzovoorts. Het is vaak moeilijk om hiervoor een kostenvergoeding per optreden te bepalen. In de berekening van de belastbare gage wordt daarom rekening gehouden met een vast bedrag van maximaal € 136 per persoon per optreden. Dit heet de kleinevergoedingsregeling (KVR).
De organisator van een optreden mag de KVR uit eigen beweging toepassen, tenzij de artiest laat weten daar bezwaar tegen te hebben. Door de KVR wordt namelijk minder LB afgedragen en is de artiest ook minder verzekerd; bij een nettoafspraak is dit nadelig voor de artiest.
Na afloop van het jaar moet de opdrachtgever de KVR melden aan de Belastingdienst en zal de artiest zelf nog in de IB moeten laten zien hoeveel onkosten hij daadwerkelijk gemaakt heeft. Zijn de kosten lager dan de KVR dan moet IB worden bijbetaald, zijn de kosten hoger dan zal IB worden teruggekregen.
Artiesten moeten de € 136 van de KVR dus eigenlijk zien als een bruto betaling, zonder afdracht van LB. Met de KVR moet daarom bewust worden omgegaan en niet zomaar worden toegepast. Dit vraagt echter wel een actie van de artiest (of andere artiest).

5 Kostenvergoedingsbeschikking (KVB)

Als de KVR onvoldoende is, kan de artiest (of andere artiest) een kostenvergoedingsbeschikking (KVB) aanvragen bij de belastinginspecteur.

Download formulier

Esscher: begrijpt u het nog?De artiest moet dan laten zien welke beroepskosten hij maakt en dat de naturaverstrekkingen een zakelijk karakter hebben. De inspecteur kan vervolgens voor één optreden of een serie optredens goedkeuren dat het kostendeel van de gage buiten de heffing van LB blijft. Bij amateurs zal dan de gehele gage onbelast kunnen worden uitbetaald, omdat bij hen de beroepskosten groter zijn dan de gage, bij (semi-)professionals zal een deel van de gage onbelast kunnen worden uitbetaald.
De KVB zal moeten worden overhandigd aan de inhoudingsplichtige van het optreden. Het ligt niet zo voor de hand dat binnenlandse artiesten een KVB aanvragen; hij is vooral erg nuttig voor buitenlandse artiesten, die in Nederland optreden.

6 Gageverklaring (GV)

Per optreden moet een gageverklaring (GV) worden ingevuld, waarop de verdeling van de gage over het gezelschap artiesten, de hoogte va n de KVR of KVB én de gegevens van de artiesten worden vermeld. Ook moeten kopieën van paspoorten worden bijgevoegd. Als deze gegevens niet goed worden verstrekt, kan de Belastingdienst voor straf het anoniementarief van 52% LB toepassen.

7 Sociale verzekeringen

Artiesten die onder de nieuwe artiestenregeling vallen, zijn verzekerd gebleven voor de sociale verzekeringen, d.w.z. de ZVW, WW en WIA/WAZO. Artiesten blijven voor de sociale verzekeringen onder het ruime begrip ‘dienstbetrekking’ vallen, waardoor organisatoren van optredens sociale premies moeten afdragen en de artiesten een beroep kunnen doen op deze werknemersverzekeringen. De regels hiervoor zijn niet gewijzigd.

8 Artiestentabellen

Veel artiesten maken netto afspraken. De berekening van de loonbelasting en sociale premies is dan ingewikkelder, want de percentages zijn dan afhankelijk van de uitkomst. Hiervoor worden jaarlijks netto-butotabellen gemaakt.