Wie zijn wij >
   Oprichter >
   Achtergronden >

Wat doen wij >
   Administraties MKB >

   Inkomstenbelasting >

   Omzetbelasting >

   Vennootschapsbelasting >

Voor wie zijn wij >
   Particulieren >
   Ondernemers >
   Starters >
   Artiesten >
   Verenigingen >

Alle bestingtarieven >

EBO-administratie >

Kosten >

Helpdesk >

MN-Invest >

© 2009 MN-administraties

Contactgegevens

 
Telefoon
   0181 67 11 66
         Mobiel
06 29 318 336
 
Postadres
Pianopad 13,
3208 DM Spijkenisse
E-mail

Algemene informatie: mn@mn-administraties.nl
Webbeheerder:          mn@mn-administraties.nl

 

Goederen belast met 0%

Als u bijvoorbeeld goederen uitvoert of goederen levert aan een ander EU-land, geldt het 0%-tarief. Dit betekent dat u bij leveringen van goederen aan het buitenland het 0%-tarief moet toepassen.

Dit houdt in dat u, als u een goed levert, geen BTW daarover in rekening mag brengen, maar dat u toch uw recht op aftrek van voorbelasting behoudt.

Een opsomming van situaties waarin het 0%-tarief voor goederen geldt, vindt u hieronder. De nummering is gelijk aan de nummering van de posten in Tabel II, onderdeel a van de Wet op de Omzetbelasting 1968. Vervallen posten zijn niet opgenomen.

Post a1 De goederen zijn belast met 0% BTW op het moment dat de goederen van buiten Nederland komen en nog niet zijn ingevoerd.
Post a2 De goederen zijn belast met 0% BTW op het moment dat de goederen door een ondernemer worden uitgevoerd, met uitzondering van goederen die zijn bestemd voor de bevoorrading van vervoermiddelen in Nederland; onder het stelsel van douane-entrepots worden gebracht op basis van artikel 98, lid 1, onder B, van het Communautair douanewetboek.
Post a3 Zeeschepen, met uitzondering van pleziervaartuigen, en luchtvaartuigen die hoofdzakelijk als openbaar vervoermiddel in het internationaal verkeer zullen worden gebezigd.
Post a4

Goederen die zijn bestemd voor de bevoorrading van uitgaande:

 • zeeschepen waarmee enigerlei economische activiteit wordt verricht, met uitzondering van schepen voor de kustvisserij;

 • reddingsboten, schepen voor hulpverlening op zee of schepen voor de kustvisserij, met uitzondering van scheepsproviand die is bestemd voor laatstgenoemde schepen;

 • oorlogsschepen met als bestemming een haven of ankerplaats buiten Nederland;

 • luchtvaartuigen zoals zijn bedoeld onder 3.
Post a5 Goud bestemd voor centrale banken.
Post a6 Goederen die worden vervoerd naar een ander EU-land, wanneer de BTW over deze goederen verschuldigd wordt door de intracommunautaire verwerving van die goederen.
Post a7

Goederen:  

 1. die worden gebracht naar of die zich bevinden in een accijnsgoederenplaats, zoals die is bedoeld in de Wet op de accijns en die voor dat soort goederen als zodanig is aangewezen, en die voor de accijnsheffing niet zijn ingevoerd of uitgeslagen.

 2. Minerale oliën waarvoor een accijnstarief is vastgesteld en minerale oliën die daar op grond van artikel 28 van de accijnswet daaraan worden gelijkgesteld, die buiten een accijnsgoederenplaats zijn gebracht en die niet naar een andere voor minerale oliën aangewezen accijnsgoederenplaats worden gebracht, als:

 • het buiten de accijnsgoederenplaats brengen van de minerale oliën niet als uitslag is of wordt aangemerkt als gevolg van de Wet op de accijns;

 • voor het vervoer van de minerale oliën een geleidedocument is afgegeven als gevolg van de Wet op de accijns, zoals is bedoeld in de verordening (eeg) nr. 2719/92 van de Raad van de Europese gemeenschappen van 11 september 1992 (PbEG L 276); en

 • de minerale oliën niet worden vervoerd naar een ander EU-land en niet worden uitgevoerd of opgeslagen in een entrepot.

Post a8
 1. Goederen of soorten van goederen die bij ministeriële regeling worden aangewezen en die worden gebracht naar of zich bevinden in een ander entrepot dan een douane-entrepot als bedoeld in artikel 16, lid 1, A en B, onder e, van de Zesde Richtlijn. Het entrepot is niet plaatsgebonden.

 2. Goederen of soorten van goederen die bij ministeriële regeling worden aangewezen en die zich bevinden in een ander entrepot dan een douane-entrepot als bedoeld in artikel 16, lid 1, A en B, onder e, van de Zesde Richtlijn dat plaatsgebonden is. Dat entrepot is geen accijnsgoederenplaats voor minerale oliën.