Wie zijn wij >
   Oprichter >
   Achtergronden >

Wat doen wij >
   Administraties MKB >

   Inkomstenbelasting >

   Omzetbelasting >

   Vennootschapsbelasting >

Voor wie zijn wij >
   Particulieren >
   Ondernemers >
   Starters >
   Artiesten >
   Verenigingen >

Alle bestingtarieven >

EBO-administratie >

Kosten >

Helpdesk >

MN-Invest >

© 2009 MN-administraties

Contactgegevens

 
Telefoon
   0181 67 11 66
         Mobiel
06 29 318 336
 
Postadres
Pianopad 13,
3208 DM Spijkenisse
E-mail

Algemene informatie: mn@mn-administraties.nl
Webbeheerder:          mn@mn-administraties.nlNieuws 2011

Belastingmaatregelen voor 2011

MKB-winstvrijstelling, zelfstandigenaftrek en startersaftrek
De MKB-winstvrijstelling blijft 12% in 2011. Het urencriterium voor de MKB-winstvrijstelling is vanaf 2010 afgeschaft. De vrijstelling geldt dus altijd!

De zelfstandigenaftrek wordt ook in 2011 geindexeerd, in tegenstelling tot eerdere berichten dat de zelfstandigenaftrek in 2011 op het niveau blijft van 2010. Voor de bedragen klik hier. De startersaftrek wordt verhoogd naar € 2.123.

De zelfstandigenaftrek kan vanaf 2010 alleen nog maar verrekend verrekend worden met winstinkomen en niet meer met eventueel ander inkomen, zoals loon of een VUT-uitkering. Er geldt wel de mogelijkheid om deze aftrek alsnog te gebruiken in de toekomst als meer winst wordt gemaakt. De toekomsttermijn is 9 jaar. Om het starten vanuit een dienstbetrekking te blijven stimuleren en ondersteunen, geldt de aanpassing in de verrekening van de zelfstandigenaftrek niet voor starters. Op de hoofdregel geldt dus voor degenen voor wie de startersaftrek van toepassing is een uitzondering: zij kunnen, mits aan het urencriterium wordt voldaan, gebruik maken van de zelfstandigenaftrek, ook als dit tot negatief inkomen leidt.

Door deze aanpassing in de verrekeningssystematiek komt de zelfstandigenaftrek – meer dan nu – terecht bij ondernemers die een succes maken van hun onderneming. Bovendien komen ondernemers met ander inkomen hiermee voor de ondernemersfaciliteiten in een vergelijkbare positie met ondernemers die geen ander inkomen hebben.

Niet-startende ondernemers raken de zelfstandigenaftrek in een slecht jaar niet kwijt. Zij kunnen deze, zoals nu gebeurt bij ondernemers zonder ander inkomen, in een ander jaar alsnog verrekenen met winst. Als een niet-startende ondernemer in een jaar een verlies heeft of een te lage winst om de volledige zelfstandigenaftrek te kunnen benutten, dan kan het niet verrekende deel van de zelfstandigenaftrek maximaal 9 jaar vooruit worden geschoven. De termijn van 9 jaar sluit aan bij de termijn van de voorwaartse verliesverrekening. In het eerstvolgende jaar dat er voldoende winst is, kan dus niet alleen de zelfstandigenaftrek van dat jaar maar ook de eventueel nog niet verrekende zelfstandigenaftrek uit voorgaande jaren worden afgetrokken van de winst. Een goede administratie is dus noodzakelijk. Hiervoor kunt u altijd bij ons terecht!

Voor de MKB-winstvrijstelling geldt de voorgaande regeling niet en bovendien is het urencriterium voor de MKB-vrijstelling per 2010 afgeschaft, zodat iedereen daarvan gebruik kan maken. De MKB-vrijstelling geeft recht op een vrijstelling van 12% (sinds 2010) van de winst voor ondernemers, nadat de winst is eventueel is verminderd met de ondernemersaftrek. Lijdt u verlies, dan is 12% van dit verlies uit onderneming vrijgesteld, en daarmee niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Zo hefet elk vooordeel ook zijn nadeel.


Aanpassing inkomstenbelastingtarief
In 2011 wordt het gecombineerde tarief voor de inkomstenbelasting en de premieheffing volksverzekeringen in de 1e schijf verlaagd naar 33%. Voor hen die ouder zijn dan 65 jaar komen de tarieven in de 1e uit op 15,1%.

De tarieven in de 2e, 3e en 4e schijf blijven 41,95%, 42% en 52%.


Versnelde afschrijving
De regeling "versnelde afsschrijving" die in het kader van de bestrijding van de crisis in 2009 werd ingevoerd, wordt verlengd in 2011.

Normaal gesproken wordt een bedrijfsmiddel in vijf jaar afgeschreven. Om ondernemers wat meer financiŽle armslag te geven mag een bedrijfsmiddel dat in 2009, 2010 of 2011 is of wordt aangeschaft in twee jaar worden afgeschreven met een afschrijving van maximaal 50% per jaar. Het voordeel hiervan is dat de winst op de korte termijn sterk gedrukt kan worden door de extra grote afschrijvingspost. Een lagere winst betekent minder belasting betalen en daarmee op de korte termijn meer financiŽle armslag. Wanneer de auto in twee jaar wordt afgeschreven mag in de jaren daarna niet meer worden afgeschreven. Dat betekent dus nadat de auto volledig is afgeschreven in de daaropvolgende jaren geen afschrijving meer die ten laste van de winst gebracht kan worden. De winst in die jaren zal dus stijgen. Conclusie: de versnelde afschrijving resulteert op korte termijn in het betalen van minder belasting. Nadat de auto volledig is afgeschreven kan er niet meer worden afgeschreven en zal de winst stijgen en gaat u meer belasting betalen.


Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering stijgt fors
De inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering stijgt met 0,7% naar 5,65% voor ondernemers (waaronder de directeur-grootaandseelhouder). Voor werknemers stijgt de inkomensafhankelijke bijdrage naar 7,75%.


Automatische verlenging VAR
Een beschikking verklaring arbeidsrelatie (VAR) moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd door zzp’ers, eenmanszaken en freelancers. De VAR wordt vanaf 2009 automatisch verlengd voor zelfstandigen wanneer er gedurende drie jaar geen wijzigingen hebben voorgedaan.
Naar Startersaftrek en VAR-verklaring
.


MKB-regelingen

De aangekondigde BTW-verhoging van negentien naar twintig procent gaat vorlopig niet door. De kredietcrisis en de economische teruggang staan dit in de weg. Of en zo ja wanneer de BTW-verhoging in zal gaan is dus niet bekend.
Hoe werkt de BTW? Wat zijn de tarieven en hoe doet u aangifte?


BTW-verhoging cultuur-uitingen
Het btw-tarief voor podiumkunsten en kunst- en verzamelvoorwerpen wordt verhoogd van het verlaagde tarief van 6% naar het algemene tarief van 19%.

De wijziging geldt voor:
- Culturele instellingen (theaters, schouwburgen)
- Kunstenaars
- Verkopers van kunst en antiek (detailhandel)

De verhoging van het btw-tarief voor kunst- en verzamelvoorwerpen geldt sinds 1 januari 2011. De verhoging van het btw-tarief voor podiumkunsten geldt vanaf 1 juli 2011.

Het BTW-tarief voor theater en concerten gaat dus per 1 juli 2011 omhoog naar 19%, waardoor een kaartje dus 13% meer gaat kosten.

MKB-tarief vennootschapsbelasting omlaag
Het MKB-tarief in de vennootschapsbelasting gaat over 2011 verder omlaag. Over de eerste € 200.000 winst bijftt het tarief 20%. Daarboven wordt het 25%, was 25,5% in 2010.

Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Beleggingen in durfkapitaal zijn geregistreerde (achtergestelde) geldleningen aan startend ondernemers. Voor deze beleggingen geldt een vrijstelling in box 3. Daarnaast zijn verliezen op deze geldleningen aftrekbaar van het inkomen in box 1.

Met ingang van 1 januari 2011 zijn deze verliezen niet meer aftrekbaar. Er geldt wel een overgangsregeling voor geldleningen die vóór 1 januari 2011 zijn verstrekt.

Hoogte gebruikelijk loon
Als u of uw partner een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap en u verricht werkzaamheden voor die vennootschap, dan wordt u voor die werkzaamheden geacht een ‘gebruikelijk’ loon te genieten. Uitgangspunt in de wet is een bedrag van € 41.000 per 2011. De belastingdienst kan aannemelijk maken dat dit bedrag – rekening houdende met uw werkzaamheden en in vergelijking met werknemers die geen aanmerkelijk belang hebben – op een hoger bedrag moet worden gesteld. Uzelf heeft daarentegen de mogelijkheid om aannemelijk te maken dat het loon op een lager bedrag moet worden vastgesteld. Voor 2009 en 2010 bestond al de mogelijkheid de hoogte van het gebruikelijk loon lager vast te stellen wanneer de omzet van de vennootschap achterbleef door de crisis. Deze mogelijkheid is in 2011 verlengd.

Aanpassing regels partnerschap
Per 1 januari 2011 worden de regels voor het fiscaal partnerschap aangepast. Er komt een basispartnerbegrip dat gaat gelden voor alle belastingwetten. Dat basisbegrip kan in afzonderlijke belastingwetten nader worden ingevuld.
Voor de inkomstenbelasting leidt dat tot een forse aanpassing van het partnerbegrip. Uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat gehuwden en geregistreerd partners altijd fiscaal partner zijn, ongeacht of zij samenwonen.
Ongehuwd samenwonenden zijn in enkele aangewezen situaties verplicht fiscaal partners, in andere situaties – met name voor samenwoners zonder een notariële samenlevingsovereenkomst – vervalt de mogelijkheid om te kiezen voor een fiscaal partnerschap. lees meer