Wie zijn wij >
   Oprichter >
   Achtergronden >

Wat doen wij >
   Administraties MKB >

   Inkomstenbelasting >

   Omzetbelasting >

   Vennootschapsbelasting >

Voor wie zijn wij >
   Particulieren >
   Ondernemers >
   Starters >
   Artiesten >
   Verenigingen >

Alle bestingtarieven >

EBO-administratie >

Kosten >

Helpdesk >

MN-Invest >

© 2009 MN-administraties

Contactgegevens

 
Telefoon
   0181 67 11 66
         Mobiel
06 29 318 336
 
Postadres
Pianopad 13,
3208 DM Spijkenisse
E-mail

Algemene informatie: mn@mn-administraties.nl
Webbeheerder:          mn@mn-administraties.nlNieuws 2010

Belastingmaatregelen voor 2010

MKB-winstvrijstelling, zelfstandigenaftrek en startersaftrek
De MKB-winstvrijstelling gaat van 10,5% in 2009 naar 12% in 2010. De zelfstandigenaftrek wordt ook in 2010 geindexeerd. Voor de bedragen klik hier. De startersaftrek wordt verhoogd naar € 2.110.

De zelfstandigenaftrek kan voortaan alleen nog maar verrekend verrekend worden met winstinkomen en niet meer met eventueel ander inkomen, zoals loon of een VUT-uitkering. Er geldt wel de mogelijkheid om deze aftrek alsnog te gebruiken in de toekomst als meer winst wordt gemaakt. De toekomsttermijn is 9 jaar.

Door deze aanpassing in de verrekeningssystematiek komt de zelfstandigenaftrek – meer dan nu – terecht bij ondernemers die een succes maken van hun onderneming. Bovendien komen ondernemers met ander inkomen hiermee voor de ondernemersfaciliteiten in een vergelijkbare positie met ondernemers die geen ander inkomen hebben.

Om het starten vanuit een dienstbetrekking te blijven stimuleren en ondersteunen, geldt de aanpassing in de verrekening van de zelfstandigenaftrek niet voor starters. Voor starters verandert er dus niets. Zij mogen net als nu gedurende 3 jaar de zelfstandigenaftrek inclusief startersaftrek nog verrekenen met ander inkomen. Daarnaast blijft voor starters ten aanzien van de zelfstandigenaftrek de reguliere verrekening over de jaren heen gelden.

Niet-startende ondernemers raken de zelfstandigenaftrek in een slecht jaar niet kwijt. Zij kunnen deze, zoals nu gebeurt bij ondernemers zonder ander inkomen, in een ander jaar alsnog verrekenen met winst. Als een niet-startende ondernemer in een jaar een verlies heeft of een te lage winst om de volledige zelfstandigenaftrek te kunnen benutten, dan kan het niet verrekende deel van de zelfstandigenaftrek maximaal 9 jaar vooruit worden geschoven. De termijn van 9 jaar sluit aan bij de termijn van de voorwaartse verliesverrekening. In het eerstvolgende jaar dat er voldoende winst is, kan dus niet alleen de zelfstandigenaftrek van dat jaar maar ook de eventueel nog niet verrekende zelfstandigenaftrek uit voorgaande jaren worden afgetrokken van de winst. Een goede administratie is dus noodzakelijk. Hiervoor kunt u altijd bij ons terecht!

Voor de MKB-winstvrijstelling geldt de voorgaande regeling niet en bovendien is het urencriterium voor de MKB-vrijstelling per 2010 afgeschaft, zodat iedereen daarvan gebruik kan maken. De MKB-vrijstelling geeft recht op een vrijstelling van 12% van de winst voor ondernemers, nadat de winst is eventueel is verminderd met de ondernemersaftrek. Lijdt u verlies, dan is 12% van dit verlies uit onderneming vrijgesteld, en daarmee niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Zo hefet elk vooordeel ook zijn nadeel.


Aanpassing inkomstenbelastingtarief
In 2010 wordt het gecombineerde tarief voor de inkomstenbelasting en de premieheffing volksverzekeringen in de 1e en de 2e schijf verlaagd 0,05% naar 33,45% respectievelijk 41,95%. Voor hen die ouder zijn dan 65 jaar komen de tarieven in de 1e en de 2e schijf uit op 15,55% respectievelijk 24,05%.

De tarieven in de 3e en 4e schijf blijven 42% en 52%.


Versnelde afschrijving
Normaal gesproken wordt een bedrijfsmiddel in vijf jaar afgeschreven. Om ondernemers wat meer financiŽle armslag te geven mag een bedrijfsmiddel dat in 2009 of 2010 wordt aangeschaft in twee jaar worden afgeschreven met een afschrijving van maximaal 50% per jaar. Het voordeel hiervan is dat de winst op de korte termijn sterk gedrukt kan worden door de extra grote afschrijvingspost. Een lagere winst betekent minder belasting betalen en daarmee op de korte termijn meer financiŽle armslag. Wanneer de auto in twee jaar wordt afgeschreven mag in de jaren daarna niet meer worden afgeschreven. Dat betekent dus nadat de auto volledig is afgeschreven in de daaropvolgende jaren geen afschrijving meer die ten laste van de winst gebracht kan worden. De winst in die jaren zal dus stijgen. Conclusie: de versnelde afschrijving resulteert op korte termijn in het betalen van minder belasting. Nadat de auto volledig is afgeschreven kan er niet meer worden afgeschreven en zal de winst stijgen en gaat u meer belasting betalen.


Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering stijgt licht
De inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering stijgt licht met 0,15% naar 4,95% voor ondernemers (waaronder de directeur-grootaandeelhouder). Voor werknemers stijgt de inkomensafhankelijke bijdrage naar 7,05%.


Automatische verlenging VAR
Een beschikking verklaring arbeidsrelatie (VAR) moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd door zzp’ers, eenmanszaken en freelancers. De VAR wordt vanaf 2009 automatisch verlengd voor zelfstandigen wanneer er gedurende drie jaar geen wijzigingen hebben voorgedaan.
Naar Startersaftrek en VAR-verklaring
.


Omzetbelasting


BTW-aangifte
De grens voor de kwartaalaangifte omzetbelasting wordt verhoogd van 7.000 naar 15.000 euro. Volgens het kabinet profiteren ongeveer 45.000 kleine ondernemers van deze maatregel. Deze kleine ondernemers moeten nu nog twaalf keer per jaar BTW-aangifte doen. Volgend jaar is dit nog maar vier keer.

De aangekondigde BTW-verhoging van negentien naar twintig procent gaat niet door. Waarschijnlijk wel in 2010, hoewel de kredietcrisis en de economische teruggang dit dan mogelijk in de weg staat.

Hoe werkt de BTW? Wat zijn de tarieven en hoe doet u aangifte?

MKB-tarief vennootschapsbelasting omlaag
Het MKB-tarief in de vennootschapsbelasting gaat over 2008 omlaag. Over de eerste € 200.000 winst daalt het tarief naar 20 procent. Daarna wordt het 25,5%. Het tussentarief is vervallen.


Loonheffing
In het Belastingplan 2008 stond dat de dga vanaf 1 januari 2009 uit de loonheffing zou worden gehaald. Dit voorstel wordt nu teruggedraaid. Hierdoor blijft onder andere het loon van de dga in aanmerking komen voor de afdrachtsvermindering van Speur- & Ontwikkelingswerk.

Auto

Nieuwe stimuleringsmaatregel schone diesels
De per 1 april 2008 ingevoerde verhoging van de bpm voor personenauto’s met dieselmotor (fijnstofdifferentiatie) wordt teruggedraaid. Voor 2008 houdt dit in dat de verhoging van de bpm vanwege de fijnstofdifferentiatie aan de koper van de dieselauto wordt terugbetaald. De teruggaaf zal op initiatief van de Belastingdienst plaatsvinden. De reeds verleende kortingen op de bpm vanwege de fijnstofdifferentiatie blijven bestaan. Dat geldt ook voor de schone dieselauto’s die tot 31 december 2008 nog worden verkocht.

Per 1 januari 2009 komt een nieuwe stimuleringsmaatregel voor schone dieselauto’s. Voor 2009 komt een korting op de bpm van € 600 en voor 2010 een korting van € 300. Op 1 januari 2011 moeten alle nieuwe dieselauto’s voldoen aan strengere emissienormen en vervalt de korting.
Lees meer over wijzigingen over een auto van de zaak op kvk.nl.


Personeelszaken

Eerstedagsmelding afgeschaft
De eerstedagsmelding voor werkgevers wordt per 1 januari 2009 afgeschaft. De eerstedagsmelding is één van de grootste administratieve ergernissen van bedrijven. De afschaffing is de belangrijkste maatregel uit een pakket initiatieven waarmee het kabinet de regeldruk voor bedrijven wil verminderen. Indien sprake is van bijzondere bedrijfsrisico’s kan de inspecteur nog wel een ‘gerichte’ eerstedagsmelding opleggen.
Lees meer over afschaffing eerstedagsmelding in het artikel 'Personeel makkelijker ziek melden'.


Afschaffing inhouding ww-premie
Met ingang van 1 januari 2009 betalen werknemers geen WW-premie meer. Dit levert een modale werknemer een stijging van het nettoloon op van 500 euro op jaarbasis.
Lees meer over ww-premie in het nieuwsbericht 'Loonstrookje 2009 flink hoger'.


Ouderschapsverlofkorting hoger
De ouderschapsverlofkorting voor werkende ouders wordt hoger. Het recht op ouderschapsverlof wordt verlengd van 13 naar 26 weken. De ouderschapsverlofkorting wordt losgekoppeld van de levensloopregeling.


Kosten van de EVC-procedure
Werkgevers mogen de kosten van de EVC-procedure, Erkenning Verworven Competenties, voortaan onbelast vergoeden aan werknemers.


Bonus voor doorwerken na 62 jaar
(Zelf) doorwerken loont vanaf 2009, een oudere werknemer in dienst nemen ook. Waarom?
• Premiekorting van € 2.750 per jaar voor werknemers en zelfstandigen van 62 jaar en ouder;
• Werkgevers die een 50-plusser met een uitkering aannemen, krijgen daarvoor drie jaar lang een korting van € 6.500 op de WW- en arbeidsongeschiktheidspremies;
• Mogelijke ‘no risk’-polis voor loondoorbetaling bij ziekte van WW’ers van 55 jaar en ouder die werkgever in dienst neemt;
• Doorwerkbonus voor mensen die na 62e doorwerken. Dit geldt ook na hun 65ste. De hoogte varieert met het inkomen en de leeftijd en bedraagt maximaal € 4.591.
Let op: Doorwerkbonus mogelijk niet bij levensloopregeling.


Overige veranderingen

Speur- en ontwikkelingswerk
In 2009 komt er meer geld voor innovatieve ondernemers. Er komt een ruimere definitie van speur- en ontwikkelingswerk waardoor innovatieve ICT-projecten ook onder de regeling kunnen vallen.
Lees meer over speur- en ontwikkelingswerk en innovatie in een interessant artikel op Zibb.nl 'Vier vragen over de WBSO-regeling'.


Uitbreiding digitale mogelijkheden
Vanaf 1 januari 2009 kan een wijziging van de voorlopige aanslag en teruggaaf digitaal worden aangebracht. Daarnaast kan een schatting van het inkomen voor het komende belastingjaar en een VAR-aanvraag digitaal worden gedaan.