Wie zijn wij >
   Oprichter >
   Achtergronden >

Wat doen wij >
   Administraties MKB >

   Inkomstenbelasting >

   Omzetbelasting >

   Vennootschapsbelasting >

Voor wie zijn wij >
   Particulieren >
   Ondernemers >
   Starters >
   Artiesten >
   Verenigingen >

Alle bestingtarieven >

EBO-administratie >

Kosten >

Helpdesk >

MN-Invest >

© 2009 MN-administraties

Contactgegevens

 
Telefoon
   0181 67 11 66
         Mobiel
06 29 318 336
 
Postadres
Pianopad 13,
3208 DM Spijkenisse
E-mail

Algemene informatie: mn@mn-administraties.nl
Webbeheerder:          mn@mn-administraties.nlNieuws 2009

Belastingmaatregelen voor 2009

MKB-winstvrijstelling en startersaftrek
De MKB-winstvrijstelling gaat naar 10,5 procent. De startersaftrek wordt verhoogd tot € 2.070. De MKB-winstvrijstelling geeft recht op een vrijstelling van 10,5 procent van de winst voor ondernemers die voldoen aan het urencriterium, nadat de winst is verminderd met de ondernemersaftrek. Lijdt u verlies, dan is tien procent van dit verlies uit onderneming vrijgesteld, en daarmee niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.


Aanpassing inkomstenbelastingtarief
In 2009 wordt het inkomstenbelastingtarief in de 1e schijf verlaagd van 2,45 % naar 2,35 %. Het tarief in de 2e schijf wordt verhoogd van 10,70 % naar 10,85 %. Tezamen met de premiefheffing volksverzekeringen komt het tarief in schijf voor hen die jonger zijn dan 65 jaar op 42%.


Verhoging maximumpremiegrondslag voor lijfrenten
De maximumpremiegrondslag voor lijfrenten was per 1 januari 2008 verlaagd van 150.957 euro naar 103.257 euro. Dit pakte echter ongunstig uit voor ondernemers. Daarom herstelt het kabinet per 1 januari 2009 de verlaging van 2008 en verhoogt daarom de maximumpremiegrondslag voor lijfrenten per 1 januari 2009 naar € 153.221.


Vereenvoudiging verpakkingenbelasting
Het aantal tarieven van de verpakkingenbelasting daalt in 2009 van zestien naar acht.


Automatische verlenging VAR
Een beschikking verklaring arbeidsrelatie (VAR) moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd door zzp’ers, eenmanszaken en freelancers. De VAR wordt vanaf 2009 automatisch verlengd voor zelfstandigen wanneer er gedurende drie jaar geen wijzigingen hebben voorgedaan.
Naar Startersaftrek en VAR-verklaring
.


Omzetbelasting


BTW-aangifte
De grens voor de kwartaalaangifte omzetbelasting wordt verhoogd van 7.000 naar 15.000 euro. Volgens het kabinet profiteren ongeveer 45.000 kleine ondernemers van deze maatregel. Deze kleine ondernemers moeten nu nog twaalf keer per jaar BTW-aangifte doen. Volgend jaar is dit nog maar vier keer.

De aangekondigde BTW-verhoging van negentien naar twintig procent gaat niet door. Waarschijnlijk wel in 2010, hoewel de kredietcrisis en de economische teruggang dit dan mogelijk in de weg staat.

Hoe werkt de BTW? Wat zijn de tarieven en hoe doet u aangifte?

MKB-tarief vennootschapsbelasting omlaag
Het MKB-tarief in de vennootschapsbelasting gaat over 2008 omlaag. Over de eerste € 200.000 winst daalt het tarief naar 20 procent. Daarna wordt het 25,5%. Het tussentarief is vervallen.


Loonheffing
In het Belastingplan 2008 stond dat de dga vanaf 1 januari 2009 uit de loonheffing zou worden gehaald. Dit voorstel wordt nu teruggedraaid. Hierdoor blijft onder andere het loon van de dga in aanmerking komen voor de afdrachtsvermindering van Speur- & Ontwikkelingswerk.

Auto

Nieuwe stimuleringsmaatregel schone diesels
De per 1 april 2008 ingevoerde verhoging van de bpm voor personenauto’s met dieselmotor (fijnstofdifferentiatie) wordt teruggedraaid. Voor 2008 houdt dit in dat de verhoging van de bpm vanwege de fijnstofdifferentiatie aan de koper van de dieselauto wordt terugbetaald. De teruggaaf zal op initiatief van de Belastingdienst plaatsvinden. De reeds verleende kortingen op de bpm vanwege de fijnstofdifferentiatie blijven bestaan. Dat geldt ook voor de schone dieselauto’s die tot 31 december 2008 nog worden verkocht.

Per 1 januari 2009 komt een nieuwe stimuleringsmaatregel voor schone dieselauto’s. Voor 2009 komt een korting op de bpm van € 600 en voor 2010 een korting van € 300. Op 1 januari 2011 moeten alle nieuwe dieselauto’s voldoen aan strengere emissienormen en vervalt de korting.
Lees meer over wijzigingen over een auto van de zaak op kvk.nl.


Personeelszaken

Eerstedagsmelding afgeschaft
De eerstedagsmelding voor werkgevers wordt per 1 januari 2009 afgeschaft. De eerstedagsmelding is één van de grootste administratieve ergernissen van bedrijven. De afschaffing is de belangrijkste maatregel uit een pakket initiatieven waarmee het kabinet de regeldruk voor bedrijven wil verminderen. Indien sprake is van bijzondere bedrijfsrisico’s kan de inspecteur nog wel een ‘gerichte’ eerstedagsmelding opleggen.
Lees meer over afschaffing eerstedagsmelding in het artikel 'Personeel makkelijker ziek melden'.


Afschaffing inhouding ww-premie
Met ingang van 1 januari 2009 betalen werknemers geen WW-premie meer. Dit levert een modale werknemer een stijging van het nettoloon op van 500 euro op jaarbasis.
Lees meer over ww-premie in het nieuwsbericht 'Loonstrookje 2009 flink hoger'.


Ouderschapsverlofkorting hoger
De ouderschapsverlofkorting voor werkende ouders wordt hoger. Het recht op ouderschapsverlof wordt verlengd van 13 naar 26 weken. De ouderschapsverlofkorting wordt losgekoppeld van de levensloopregeling.


Kosten van de EVC-procedure
Werkgevers mogen de kosten van de EVC-procedure, Erkenning Verworven Competenties, voortaan onbelast vergoeden aan werknemers.


Bonus voor doorwerken na 62 jaar
(Zelf) doorwerken loont vanaf 2009, een oudere werknemer in dienst nemen ook. Waarom?
• Premiekorting van € 2.750 per jaar voor werknemers en zelfstandigen van 62 jaar en ouder;
• Werkgevers die een 50-plusser met een uitkering aannemen, krijgen daarvoor drie jaar lang een korting van € 6.500 op de WW- en arbeidsongeschiktheidspremies;
• Mogelijke ‘no risk’-polis voor loondoorbetaling bij ziekte van WW’ers van 55 jaar en ouder die werkgever in dienst neemt;
• Doorwerkbonus voor mensen die na 62e doorwerken. Dit geldt ook na hun 65ste. De hoogte varieert met het inkomen en de leeftijd en bedraagt maximaal € 4.591.
Let op: Doorwerkbonus mogelijk niet bij levensloopregeling.


Overige veranderingen

Speur- en ontwikkelingswerk
In 2009 komt er meer geld voor innovatieve ondernemers. Er komt een ruimere definitie van speur- en ontwikkelingswerk waardoor innovatieve ICT-projecten ook onder de regeling kunnen vallen.
Lees meer over speur- en ontwikkelingswerk en innovatie in een interessant artikel op Zibb.nl 'Vier vragen over de WBSO-regeling'.


Uitbreiding digitale mogelijkheden
Vanaf 1 januari 2009 kan een wijziging van de voorlopige aanslag en teruggaaf digitaal worden aangebracht. Daarnaast kan een schatting van het inkomen voor het komende belastingjaar en een VAR-aanvraag digitaal worden gedaan.