omhoogNota "werken aan winst"!


Als uw onderneming onder de vennootschapsbelasting valt, krijgt u sinds 1 januari 2007 te maken met veranderingen. Sommige pakken positief voor u uit en andere negatief. De wijzigingen staan in de nota "werken aan winst", welke reeds door de Ministerraad is goedgekeurd.

<<<lees hele wet uit het staatsblad>>>

Wijziging van tarieven vennootschapsbelasting 2007 en 2008

Het tarief van de vennootschapsbelasting zal in 2007 dalen naar 20% over de eerste € 25.000 winst, daarnaast wordt een extra belastingschijf ingevoerd. Deze loopt van € 25.000 tot en met € 60.000 aan belastbare winst heeft een tarief gekregen van 23,5%. Over het meerdere van € 60.000 is het tarief 25,5% geworden.
Deze tariefsverlagingen word
en deels gefinancierd door het schrappen van enkele fiscale faciliteiten. Welke dat zijn leest u hieronder.

Vanaf 2008 komt er nog een schepje bovenop!

Het tarief van de vennootschapsbelasting zal in 2008 20% bedragen over de eerste € 60.000 winst, daarna is tot en met € 200.000 aan belastbare winst heeft een tarief gekregen van 23% verschuldigd. Over het meerdere van € 200.000 blijf het toptarief 25,5%.

 

Beperking verliesverrekening vennootschapsbelasting

Op basis van de huidige wetgeving kunt u uw verliezen drie jaar terugwentelen en verrekenen met eventuele winsten uit het verleden. Deze periode wordt verkort naar één jaar.
Daarnaast is het nu mogelijk om verliezen onbeperkt te verrekenen met toekomstige winsten. Ook hier komt een beperking, de periode wordt negen jaar. Maakt u binnen deze negen jaar geen winsten waarmee u uw verliezen kunt verrekenen dan vervalt de mogelijkheid om deze verliezen te verrekenen.
Deze beperkingen hebben mogelijk grote gevolgen voor u. Met name wanneer u een vennootschap bezit, die in zijn bestaan structurele verliezen heeft met op het einde een grote winst. Denkt u hierbij aan beleggingvennootschappen, maar ook aan de stamrechtvennootschap.

 

Beperking afschrijving onroerende zaken vennootschapsbelasting

Momenteel kunt u uw onroerend goed onbeperkt afschrijven ook als is de werkelijke waarde hoger. Hier komt verandering in. Beleggingspanden mogen uiterlijk tot aan de woz-waarde worden afgeschreven. De woz-waarde wordt zodoende de restwaarde. Zowaar een flinke beperking in de mogelijkheid om afschrijvingskosten ten laste van uw resultaat te brengen.
Ook voor panden, die door uw eigen vennootschap worden gebruikt, wordt de afschrijving beperkt. De grens hiervoor wordt op 50% van de woz-waarde gestelt.
Panden die nu reeds een lagere boekwaarde hebben hoeven niet te worden opgewaardeerd naar de nieuwe grenzen. Indien de werkelijke waarde in de toekomst aantoonbaar lager is dan de gegeven grenzen, zal het ook nog mogelijk zijn om uw pand beneden (50% van de) woz-waarde te waarderen. Dit zal in de meeste gevallen echter niet aan de orde zijn.

 

Overige afschrijvingen in de vennootschapsbelasting

De afschrijvingstermijn voor gekochte goodwill wordt verlengd naar tien jaar (nu vijf jaar). De overige bedrijfsmiddelen (vervoermiddelen en inventaris) dienen vanaf 2007 in vijf jaren te worden afgeschreven. Dit is wederom een grote verandering, wanneer u beseft dat de meeste computerapparatuur en so